Text

[Blatt: 8r]

Nos Joannes Secundus1 dei gratia Electus Rex Hung[arie], Dalmatię, Croatię etc. Memorięa commen[damus] Tenore p[raese]ntium
ſignifican[tes] quibus expedit vniuerſis, q[uod] fideles n[ost]ri D[omi]ni
Regnicolę, Trium Nationum Tranſſ[ilva]ni[e]n[sium] Nobiles v[idelice]t
Siculi atq[u]e Saxones2 et Nobiles partium Regni n[ost]ri Hungar[ie]3
N[ost]ram venien[tes] in p[rese]ntiam, Exhibuerunt Nobis et p[rese]ntaueruntb
infraſcriptos Articulos in Comitijs eorum partialibus
ad feſtum Epiphaniarum D[omi]ni, Anni eiuſdem Milleſimi
Quingent[e]ſ[i]mic Sept[ua]geſimi primi, in hoc oppido n[ost]ro Zekelij-
waſſarhelij4, ad mandatum N[ost]rum celebratis paribus
eorum Votis concluſos, Tenoris infraſcripti, Supplica[ntes]
Nobis ijdem D[omi]ni Regnicolę Vt Nos eoſdem articulos
ratos, gratos, et acceptos haben[tes], clementer confirmare
dignaremur, quorum q[ui]d[em] Articulorum Tenor ſequi[tur] hoc modo:


Az Erdelij Orzagbelijerdélyországbeli haromhárom Nemzetnek esés Magijarorzagbelimagyarországbeli Uraknak esés Nemeſeknek
Vegezeſſekvégzések esés Articuluſſokarticulusok.


FelſegesFelséges Kegijelmeskegyelmes VrunkUrunk meg Ertettukmegértettük az f[e]l[sége]d kegijelmeskegyelmes Izenetijtüzeneteit esés propoſitioijtpropositióit, kjkbenkikben f[e]l[sége]d az Iſten igijenekigéjének
predicaltataſſatprédikálását, esés az mijmi hazanknakhazánknak zukſegetszükségét eleonkbeelénk
Zamlalijaszámlálja, hogijHogy f[e]l[sége]d illijenilyen k[e]gijelmeskegyelmes gondot wiſſelvisel
mijmi reankreánk, Azt mijmi f[e]l[sége]dnek Alazatosalázatos esés hijwe zolgalottunkalszolgálatunkkal
Eorrokeeörökkéf meg igijek[e]zwkigyekezzük zolgalnijszolgálni.
MijertMiért hogijhogy CriſtusKrisztusg VrunkUrunk paranchijollijaparancsolja, hogijhogy Eleozerelőször az
Iſten orzagatországát, esés annak Igaſſagatigazságát kereſſwkkeressük,5 Az Iſtenh
igeijnekigéjének predicalaſſaprédikálása, esés halgataſſahallgatása feleolfelől, wegeztetetvégeztetett,
hogijhogy az mint Ennek eleotteelőtte is f[e]l[sége]d orzagaivalországaivali el wegezteelvégezte,
hogijhogy az Iſten igijeigéje mindenutmindenütt zabadonszabadon predi[c]altaſſekprédikáltassék6
azj confeſſioertconfessióértk ſenkijsenki meg ne bantaſſekbántassék, ſe predikatorprédikátor
ſel hallgattokhallgatók, De ha walamelijvalamely Miniſter7 Criminalis
Exceſſuſbaexcessusban8 talaltattiktaláltatik, Azt az Superintendens meg itelheſſemegítélhesse,
minden functiooijatolfunkciójátólm privalhaſſapriválhassa, Az Vtanazután ez orzagbolországból
kij Ewzeteſſekkiűzettessék.

[Blatt: 11r]

Nos igitur premiſſa humilliman Supplicatione N[ost]rę modo quo ſupra porrectao Ma[ies]t[a]ti Regia
benignitate exaudita et fauenterp Admiſſa
P[re]ſciptos Articulos ratos gratos et Acceptos
haben[tes], clementer confirmamus, atq[ue] tam Nos obſerua--
bimus, q[uam] per Alios obſeruari faciemus, Datum
in Oppidoq n[ost]ro Zekelijwaſſarhelij decimaquarta die
menſis Januarij Anno d[omi]ni Mille[si(mo)r], Quinge[ntesi(mo)s], Septua---
geſimo primo.


Textapparat

a EOE 2, S. 373: memoire.
b Nat. A. Herm. Inv. 35. Nr. 32, S. 58 danach zusätzlich: nobis.
c „mi” über dem Wort nach dem Abkürzungszeichen.
d EOE 2, S. 374: sexagesimi. In Fußnote 1: Tollhiba : septuagesimi helyett. [Lapsus calami. statt septuagesimi]. Armgart S. 86: sexagesimi.
e Nat. A. Herm. Inv. 35. Nr. 32, S. 58: hew jogos.
f Korrigiert aus: Eorrokeo. Vgl. auch Nat. A. Herm. Inv. 35 Nr. 32, S. 58: eorrokke.
g Die Leithandschrift ist an dieser Stelle beschädigt und deshalb schwer zu lesen.
h Nat. A. Herm. Inv. 35 Nr. 32, S. 58: Istennek.
i Nat. A. Herm. Inv. 35 Nr. 32, S. 58: orzagawal.
j Am Rand: Religionis negotium.
k Über dem gestrichenen Wort predicatioert. Nat. A. Herm. Inv. 35. Nr. 32. S. 58: professioert. EOE 2, S. 374 und Armgart, S. 86: confessióért.
l Nat. A. Herm. Inv. 35. Nr. 32. S. 59: se az
m Korrigiert aus: functioaijatol. Vgl. auch Nat. A. Herm. Inv. 35 Nr. 32, S. 59: functioiatul.
n Fehlt Nat. A. Herm. Inv. 35. Nr. 32, S. 65.
o EOE 2, S. 379 und Armgart, S. 86: porrectae.
p Nat. A. Herm. Inv. 35. Nr. 32, S. 65: clemen[te]r.
q EOE 2, S. 379 und Armgart, S. 87: in dicto oppido.
r „mo” über dem Abkürzungszeichen.
s „mo” über dem Abkürzungszeichen.

Sachliche Anmerkungen

1 Johann II. Sigismund Zápolya war seit 1540 gewählter König (rex electus) Ungarns und seit 1556 Fürst von Siebenbürgen (princeps Transylvaniae). Vgl. Géza Pálffy: A Magyar Királyság és a Habsburg Monarchia a 16. században. [Das Königreich Ungarn und die Habsburg-Monarchie im 16. Jahrhundert.] Budapest, 2011 (História Könyvtár Monográfiák 27), S. 66-67, 69-71, 75, 103; Géza Pálffy: A tizenhatodik század története. [Die Geschichte des 16. Jahrhunderts]. Budapest, 2000 (Magyar Századok), S. 96, 109.
2 Die drei nationes im siebenbürgischen Landtag waren die Vertreter des ungarischen Adels der Komitate sowie die kollektiv privilegierten Szekler und Sachsen. Vgl. Géza Pálffy: A tizenhatodik század története. [Die Geschichte des 16. Jahrhunderts]. Budapest 2000 (Magyar Századok), S. 109-115; Zsolt Trócsányi: Az Erdélyi Fejedelemség korának országgylései. (Adalékok az erdélyi rendiség történetéhez). [Die Landtage der Zeit des Fürstentums Siebenbürgen. (Beiträge zur Geschichte der Ständeordnung in Siebenbürgen)] Budapest 1976. (Értekezések a Történettudományok Körébl. Új Sorozat 76.), S. 28-33; Armgart, S. 86, Fußnote 2.
3 Gemeint sind die Vertreter der ungarischen Komitate, die zur Herrschaft von Johannes II. Sigismund gehörten (Partes adnexae Hungariae). Vgl. Géza Pálffy: A tizenhatodik század története. [Die Geschichte des 16. Jahrhunderts] Budapest 2000 (Magyar Századok), S. 92-93, 95-96. Armgart, S. 86, Fußnote 3.
4 Neumarkt am Mieresch, hier nach der ungarischen Variante Székelyvásárhely (Neumarkt im Szeklerland), heute Târgu Mure in Rumänien, ungarisch Marosvásárhely. Vorort des westlichsten Stuhles des Szeklerlandes. Vgl. Armgart, S. 86, Fußnote 4.
5 Vgl. Mt 6,33.
6 Hier wird an die Aussagen des Thorenburger Landtagsabschieds von 1568 über die Predigt und das Hören des Wortes Gottes angeknüpft. Vgl. S. ?? (Thorenburger Landtagsabschied) und Mihály Balázs: „A hit ... hallásból lészön”. Megjegyzések a négy bevett vallás intézményesüléséhez a 16. századi Erdélyben. [„Glauben … entsteht durch das Hören”. Bemerkungen zum Institutionalisieren der vier akzeptierten Religionen im 16. Jahrhundert in Siebenbürgen]. In: Pál Fodor – Géza Pállfy – István György Tóth (Hg.): Tanulmányok Szakály Ferenc emlékére. [Aufsätze zum Gedenken von Ferenc Szakály] Budapest 2002, S. 51-74. Hier: 64.
7 lelkész
8 bűnben

Bibliographie

Szilágyi, Sándor (Hg.), Erdélyi országgyülési emlékek, Bd. 2: 1556 sept-1576 jan, Budapest 1876 (MHH.E) [Digitalisat].