Europäische Religionsfrieden Digital

Europäische Religionsfrieden Digital

Kuttenberger Religionsfrieden (1485)

1aToto na sněmu obecném, , Jeho Milostí,
2na drženém, jest zjednáno léta Pá-
3
tisícího čtyrstého LXXX° a kralování krá-
4le
léta XIIII°· a zapsáno ve dckách pa-
5mětných
CXIX°· léta
6 tisícího prvního.a

7Pro chválub Boha všemohúcího a pro obecné do-
8bré
, aby každý v svém řá-
9du
a spravedlnosti státi mohl, cláska, jednotac abyd za-
10chována
byla eode všeche, fléta Božího CCCC°
11osmdesátého pátéhof, v neděli postníg letare, majích
12sněm obecní všeho ,
13knížat, pánuov, rytířstva,i měst· v městě j
14j, My, , z Boží milosti král k etc.,
15majícl tohom péči, v témž svémn královstvío a psvých
16poddaných znajícp q potřebné věci, rtyto artikuler
17zřídili a zpuosobili a sna konecs zavřeli jsme.

18Najprvé,t což se víryu přijímánív Těla a Krve Pá-
19na
wKrista Ježíšew pod jednou neb pod obojí zpuo-
20sobú
dotýčex, yJeho Milosty zto rozváživz, za sluš-
21
aaJeho Milosti zdá se v tom totoaa, aby strana strany
22nehaněla ani utiskala, abbuď zab světských, neb ducho-
23vních
: než obojíac k sobě lásku zachovajtead, kněží
24kterékoli strany, pod kterýmikoli knížaty, pány, rytíř-
25stvem
ae, městyaf ag, slovo Boží svobodně aha na hříchy kažteah,
26ai žádný žádných ajnekaceřuje ani hanějeaj. A kníža-
27ta
, páni, rytířstvo i v městech akkrálovskych tiak, kteří
28obyčej mají přijímati Tělo a Krev Božíal pod jed-
29
zpuosobúam, kněží ani lidi aan poddané svéao pod sebúap má-
30
obyčej, přijímajíceaq Tělo a Krev Pána Krista
31pod obojí zpuosobúar, žádných útiskuov nečiňteas, ani
32jichat haňteau av, ani jim braňteaw svéhoax spasení hledati po-
33dlé
jich ayvíry a zvyklostiay. Též i ti pániaz, rytířstvo
34iba města, kteříž obyčej mají přijímati Tělo a·
35Krev Pána Krista pod obojí zpuosobú· a mají pod-
36dané
své a kněží: ješto bbobyčej majíbb přijíma-
37ti
pod jednou zpuosobú: k těm poddanýmbc svým a
38proti ním bdmají se téžbd zachovati bez útiskube, aby kaž-
39
bfslovo Božíbf kázal bez hanění na hříchy a svého
40spasení hledati mohl: podlé víry své a zvyklosti
41bez vyháněníbg a útiskubh. A to státi má a zachová-
42no
býti bez pohnutí oběma stranoma až do bilet třid-
43ceti
a jednohobi: od nynějšího času pořád zběhlé-
44ho
bj. A což se bkdotýče kompaktát a smlúvy koncilium
45bazilejskéhobk·, ty na své míře stuojte a v své mo-
46ci
zuostaňte, jak samybl v sobě jsú: abm v tom času
47páni, rytířstvo i města obyčejbn majíce přijíma-
48ti
Tělo a Krev Pána Krista pod obojí zpuosobú: ma-
49
, bude-li se jim zdáti, své poselství učiniti k Otci
50svatému
, a knížata, pánibo, rytířstvo i města bpstra-
51ny
· obyčej majícbp přijímati Tělo a Krev Pána /
52Krista pod jednú zpuosobú, též podlé nich mají svú
53pilnost ibq péči učiniti· téžbr k Otci svatému, aby slu-
54šné
cesty bsmohly nalezenybs býti u btJeho Svatostibt, kte-
55réž by
na věčnost bumezi stranamibu zachovány býti
56mohly. bvJeho Milostbv svúbw pilnostbx, péči, téžby při Ot-
57ci
svatém bzskrze sámbz se caJeho Milostca i přátelycb své ccsvět-
58ské
i duchovní míticc ráčí, aby cdtoho dosaženo býti
59mohlocd: aby ceJeho Milostice poddaní na věčnost cfv lá-
60sce
a bez útisku mezi sebú o to býticf mohli. A to po-
61selství
k Otci svatémuposlánocg a vypraveno bý-
62ti
ch, což bude moci býtici najspíšecj. A král ckJeho Mi-
63lost
ck clsvú pilnostcl jako a pán nášcm ráčí v tom mí-
64ti
cn, aby se to nedlilo a neprodlévalo.

65Item jakož před časy minulými smlúva se jest a zav-
66ření
stalo mezi stranami obojími: a cedule tohoco vy-
67řezané
smluvcecp před rukama· jsú crpro znamenícr,
68že se jest csještě tomucs dosti nestalo. Protož to se nám
69zdá, aby se tomu dosti stalo a napraveno byloct: jakož
70ty cedule cuukazují a samy v soběcu zavírají s obú
71stranú
cvdo suchých dní, najprvé příštích, po hodu
72Ducha svatéhocv.

73Item což se dotýče, při smlúvě, kterúž
74 cwJeho Milostcw s nimi má a oni cxs Jeho Milostí,
75Jeho Milostcx jich nechaticy ráčí, aby ti páni rytíř-
76stvo
icz města, kteřížto mezi daJeho královskú Milo-
77stí
da a jednati mají· odb to, což jest v těch /
78smlúvách pozústaveno, to jednali: aby dcto, což se jestdc
79stalo, k slušné nápravě přišlodd, a to hned první
80pondělí po provodní nedělide. dfPakli by se
81přihodilo, že by o to konec učiněn byl,df dg tehdadh kní-
82žata
, páni, rytířstvo i města diz stranydi: obyčej ma-
83jíce
přijímati pod jednou zpuosoboudj, budú moci
84o to mluviti i státi podlé vší potřebnosti, dk se jim
85bude zdáti, aby dlto tak k slušné nápravědl vždy přišlo
86a napraveno bylo konečně do hodu svatého Vac-
87lava
najprv příštího.
88Item poněvádž mnohá jednání a sjezdové býva-
89li
jsú doo to;doa potom vždy strkovédp a nezachování,
90zdá se nám a chcemedq: aby všicknidr obyvatelé
91ds, knížata, páni, rytířstvodt,
92města jeden zavázek a zápis na to.du dvA těch zápisúv
93dva listy, aby každá strana jeden v své moci měla,dv
94podlé tohotodw přípisu dole psaného učinilidx: a se zap-
95sali
dy do těch let třidcetidz a jednoho: a pod který
96mi
eb pokutami, jakž přípis toho okazuje, aec oboje strá-
97na
společníed a eepovinna budeee udělati a ihnedef
98obojíeg před námi nyníeh mají sobě slíbiti to zdržeti a
99zachovati do sjezdu a zápisu, eikterýž, dá-li Buohei, při
100času hodu ejsvatého Duchaej o suchých dnech nyní pří-
101štích
sněm držeti chcemeek: a ten zápis dokonatiel.

102 emZápis vo artikule předepsané na cedulech.em

103Ve jméno Boží Amen. My, , z Boží mi-
104losti
král ena markraběen etc. všem
105nynějším i budúcím k věčné památceeo přivo-
106díme
: že jsme našli v království našem ruoznici
107mezi knížaty, pány, rytířstvem aep městy, poddaný-
108mi
a věrnými našimi, kterážto i za předkuov na-
109šich
ještě byla povznikla i často vznikala. eq
110i předky našimi, i též předky jich, pány a rytíř-
111stvem
i městy častokrát srovnávánaer bývala a
112na slušných měráches postavena, ale potom opět
113v ruozniciet vcházela, jakožtoeu tohoev listové i bulle ewjsú
114Otce s[vatéh]oew papeže a zboru neb koncilium ba-
115zilejského
i slavné paměti císařuov římských aex
116králuovey českých, předkuov našich milých:ez tudíž
117mnohé zápisyfa fbobecné a společnéfb předkuov pánuov,
118rytířstva i měst nyní dotčených. I zdálo se nám
119najužitečnější fci péče fc a milosti, kterúž máme ke
120všem obyvatelom již jmenovaným, pánom, rytíř-
121stvu
i městom: abychom jeden obecný sjezd vší fdze-
122
našífd království tohoto položili fea při tomfe sně-
123mu
z daru Pána Boha všemohúcího s jich obapolníff
124vúlífg o ty rúznice všecknyfh, kteréž byly vznikly, sme sro-
125vnali
a k místu přivedli, Jakož toho srovnánífi fja vý-
126povědi
fj každá strana fkpod naší pečetífk pamět,
127v kterémžto srovnání najznamenitější jeden ar-
128tikul
napřed položen jest:

129Což se přijímání Těla a Krve flPána Ježíše Kri-
130sta
fl dotýče, lidem obyčej majicím: buď pod obojí
131neb pod jednú zpuosobúfm, o kterýž artikul fnútiskové
132a mnohé nepřízněfn byly jsú. I hledícfomy na zvy-
133klost
starodávní, nic nového zamysliti nechtíc, zdá
134se nám, aby o ten artikul tentofp zápis mezi obojí
135stranú byl v artikulechfq dole psaných, frjakož dole psán
136jestfr těmito slovy: fskompaktáta a smlúvy konci-
137lium
, ty v své a na své míře stůj-
138te
a v své moci zuostaňte: jakž samy v sobě jsú etc.·fs

139My, ft, , fujiným
140jménemfu Hynek,fv knížata fw ,fx
141 etc., fypáni pořádfy, rytířstvo pořád, města pořádfz
142A. B. C. D.ga etc., vyznávámegb, že hledícgc napřed
143k chvále Pána Kristagd všemohúcího, potom k jed-
144notě
a geku pokojení kge svornosti království tohoto:
145majícgf srovnání mezi sebú skrze krále ggJeho Milostgg,
146pána našeho milostivého, o ten artikul, kterýž mno-
147
časy mezi námi stál v ruoznici, kterýžgh se při-
148jímání
Těla a Krve Pánagi Krista pod jednú zpuoso-
149
neb podgj obojí· z víry naší každého dotýče, na·
150gkJeho Milostigk jsme přestali. A takto se pro-
151ti
tomugl zachovati máme bez pohnutí: i gmbez poruše-
152
všelikterakého igm vymyšlených forteluov, po-
153čnúc
gn od datum gotohoto listugo za plných gpjedno a třidceti
154letgp pořád zběhlých a přešlýchgq, buď z nás kto živ,
155nebo mrtev, pro žádnougr věc, ani smrt gsnás kteréhogs,
156 rušen gttento zápis býtigt: ale v celosti gutakto zacho-
157ván
gu:

158Item najprvé každý z nás zgv své víry bude· a
159přijímání Velebné svátosti moci užívati:
160podlé dověření svéhogw svědomí.

161Item gxvšickni kněží nášigx, kteréžkoli nyní má-
162me neb potom za sebú míti budemgy· na panství a z-
163boží
gz našich dědických neb zástavných: máme hamí-
164ti
k tomuha a držeti, aby obyčejehb přijímání Těla a
165Krve Boží pod jednú zpuosobú neb pod obojí zpuo-
166sobú
hc slušně vésti mohli· a svobodně kážíchd čtení
167svaté a jiné spravedlivé Písmohe bez haněníhf, ka-
168ceřovaní
strany druhé: i všelijakých úštíp-
169kuov
hga podstrkuovhg podávajíc lidem obecným, jak
170v těch farách zvyklost mají:hh ani zjevně žádného
171nenutícehi. Neb byli-li by při které faře hjlidé, kteříhj
172buď jeden, nebo hkdva, nebo víchk jináčhl hm přijímání
173obyčej majíchn: nežho kněz ten hppři podáváníhp ve
174Velebné svátosti, ten hqv přijímání svéhq hr muož hssvé-
175ho
spaseníhs hledati, kdež se jemu htbude zdátiht podlé do-
176věření
spasení jeho: ahu mimo to v ničem jehohv ne-
177obtěžuj
, jako křesťanuhw přísluší.

178Item každý z nás poddané svéhx, buď na dědinách
179neb nahy zástavách, hzkteréž nyníhz máme a držímeia, neb
180mítiib budeme, v pokoji· při obyčeji přijímání
181jich buď pod jednú neb pod obojí zpuosobú, v nichž
182dověření k jich spasení jestic, zachovatiid máme: žá-
183dnú
iemocí jich nenutície ani jichif připravujícig ihskr-
184ze
samiih se· neb iikněžstvo našeii bez jich vuole: abyij
185iksvého spasení hledalik podlé dověření svého při
186skutku Velebné svátosti. A to il v městech imnebo
187vim městečkách neb ve vsech všudy zachovánoin býti.

188Item žádných jiných kněží, než iokteří nyní jsú
189a kde a jak zastániio jsú, ipjiný obyčej majícip při po-
190dávání
Velebné svátosti, na ta místa iqdávati ne-
191máme
iq: než ty a takové, kteříž nyní zastáni jsú.
192Pakli by který umřel, na to místo buď irjiný takéir /
193dán· téhož obyčeje, jako první byl kněz.
194Také jakožis před časy minulými: smlúva itse jestit
195iua zavření staloiu mezi námi obojími. A cedule ivto-
196ho
jsúiv. A čemu se jest ještě dosti nestalo, k tomu
197myiw se mítiix chceme, aby se tomuiy stalo mezi nynějš[ím]
198časem a hodem svatého Václava iznajprv příští.iz

199 A což se dotýče, jakož , Jeho Milost,
200pán náš milostivý, s nimi smlúvu : přitomjc
201my toho necháváme, aby to kjd srovnání těmi osoba-
202mi
, kteréžjeto jednati majíjf, přišlo. Pakli by se to ne-
203stalo
, to sobě vymieňujem, abychom o to mluvi-
204ti
nebjg státi mohli podlé potřebnosti: abyjh k nápra-
205
přišlo, ji se nám zdáti bude.
206Pakli by kto jjmimo srovnání totojj jka zjednáníjk krá-
207lem
jlJeho Milostíjl [a]jm námi, z nás se vytrhna, proti to[m]u
208co činiljn, buď z knížat, pánuojo, rytířstva, neb zjp měst,
209neb z knězstva: a naňjq vyznáno jra shledáno bylojr,
210proto všickni mypodlé povinnosti zavázku našeho
211tohoto ze cti aju víry projv jednoho upomínáni a haně-
212ni
a dotýkáni býtijw, než tenjx, ktož by to přičinil aneb
213přičinili. kaNež my všicknika slibujem kbslovem do-
214le
psanýmkb a závazkem: proti tomu, ktož by tokc učinil
215kdneb učinilikd, napřed králi keJeho Milostike, pánu naše-
216mu
milostivémukf, i kgkráli Jeho Milosti potomkomkg,
217králom budúcím, ač by khJeho královské Milostikh kiz do-
218puštění
Božího v tom a do toho časuki skj světa sšel:
219jehož, Pane Bože, ostřež. A kterýkk Jeho Mi-
220lost
neb králi po Jeho Milosti byli i stráně druhé ta-
221kového
ko v moc k opravěkp přivesti s Jich královskúkq
222Milostí pomoci i strany druhéks, aby ten tokt skuteč-
223
napravil i kazán byl, kujakžkoliku kvJeho Milostikv,
224pánu naše[m]u milostivé[m]u, a radě zkw stran obojích při
225Jeho Milosti kzse zdáti bude za spravedlivékz, aby latak
226v moci a v míře zasela zuostalo a stálo, Jakož na-
227hoře
lbsmluveno alb srovnánolc.

228ldItem k tomutold zápisu my všicknile, knížata alf pá-
229ni
, rytířstvo ilg města, kterýchlh jména napsánali
230jsú slj strany naší, obyčej majíce přijímati Tě-
231lo
a Krev lkPána Ježíše Kristalk pod jednú zpuosobú,
232pečeti své přivěsiti máme, lla jižtoll jména nejsú
233lmvepsána v tento zápislm, ti své přiznávajícíln listy
234položiti mají při našem zápisu straně druhé pod obo-
235
zpuosobu Tělo a Krev Pána Ježíše Kristalo, lpkterýž
236sme jim v moc dali a položililp: a oni nám zaselq takovýžlr.

237Pakli by kto lsk listu neb buď pečeti neb přiznáva-
238jícího
listu nepoložilils, buď zlt strany naší, neb dru-
239
, slibujem napřed luJeho Milostilu, i sami
240sobě, i straně druhé na toho každého, ktož by v tom
241vuole své požívati chtěl a toho odpíral učinitilv, lwso-
242
pomocilw hrdly i statky podlé všeho přemožení
243našeho, jako proti tomu rušiteli dobrého, svorno-
244sti
a pokoje. A jeho žádný z nás nemá zastávati
245ani fedrovati, než jeho lxzbaviti selx všemi obyčeji
246jako zprotivilého pánu svému aly vší obci. A to v-
247šickni
lz slíbili sme samima, každý sám za se i za naše her-
248by
mb mci potomkymc, svú dobrú vírumd křesťanskú, ctí a
249věrú meJeho Milostime, straně druhé i sami sobě
250zdržetimf zachovati ve všem, což v tomto zápisu mgse oz-
251namuje
,mg vyslovujemh: a zavírá, beze všeho poruše-
252
mi, obmeškání a zanetbání.

253Pakli by který proti tomu učinil a nenapravil ved-
254le
rozkázánímj mkJeho Milostimk a osob s obú stranou
255vydaných, na toho mlvyznáváme a seznávámeml, že jest
256proti své cti učinil a ji ztratil, jako ten, [ježto]mm nemiluje
257svornosti a jednoty, a svému slibu dosti neučiniv /
258a proti tomu zápisu učinitimn. Tomu na svědomímp
259pečeti naše. A my, nadepsaný král ,
260při každém spisu kázali jsme pečet naši královskú
261přitisknúti.

262 [Blatt: 249r ] Item mrna tomtomr jest zuostáno a svoleno od kniežat, pá[nuo]v,
263rytieřstva i měst obojie strany, že mají
264Jeho [Milos]tims slíbiti / tyto artikule dolepsané, A to těmito
265slovy, kazdý osobně Jeho [Milos]timt rukú dánim slíbiti ,
266napřed kniežata, páni i rytieřstvo: |Takto slibují|mu
267mv královské Mi[los]timv slibuji, jestliže by ktokoli[vě]k
268proti právu zemské[m]u starodávniemu / chtěl co uči[ni]ti
269a je rušiti, anebo-li je[m]u dosti učiniti nechtěl podlé
270nálezuov panských, že toho věrně, ctně, pravě,
271křesťansky, beze všie zlé lsti podlé možnosti své po-
272máhati
chci, na takového každého jako na dobrého člověka
273slušie / podlé práv a svobod našich starodávních,
274aby se právu zemskému dosti stalo / a každý, kniežata,
275pání, rytieřstvo, i jiná města při svých
276práviech a svobodách aby zachováni byli, a Jeho [Milos]tmw
277 ráčí jich všech obránce býti, A my
278podlé Jeho [Milos]timx všickní. |dále slibují|
279Item toto také slíbiti mají, že obojemy strana ne-
280mají
sebe haněti ani utiskati, buďto pro vieru,
281neb pro kterú jinú věc / (než o vieru / aby hledě[n]o
282bylo ku právu tomu, k kterémuž kto příleží, jakožto za
283předkuov mz / bývalo), ani svým poddaným dopúštěti. /
284Pakli by kto to přestúpil, na takového pod týmž závazkem /
285též Jeho [Milos]tina slibujem radní a pomocní býti, na kohož by
286to v pravdě uvedeno bylo. |Takto města slibují|
287Item / což se i jiných měst dotýče, takto
288mají Jeho [Milos]tinb slíbiti a přiřéci těmito slovy:
289purgmistr a konšelé měst od sebe i od svých
290obcí / a z jiných měst poslovénc, kteříž , též od sebe
291i od svých obcí, jestliže by kto, jakož nahoře psá[n]o
292 [Blatt: 249v ] stojí, proti právu zemské[m]u a nálezuom panským dosti
293učiniti nechtěl a chtěl své vuole požívati, pod těmi
294závazky a přísahami, jakož jsú prve Jeho [Milos]tind zavázáni,
295na takového každého věrně, ctně, pravě, křesťansky,
296beze všie zle lsti pomáhati, jako na dobré lidi a podda-
297
Jeho [Milos]tine slušie, vedlé práv a svobod svých. / A též což
298se haněnie nebo útiskuov dotýče, jestliže by kto proti
299tomu činil, že mají na každého takového radní i po-
300mocní
býti, podlé své možnosti, jestliže by kto prá-
301vu
zemskému / neb městskému dosti uči[ni]ti nechtěl,
302k kterémuž příleží. / |O zápisích takto|
303Item zápisové všickní, kteřížkoli jsú společní, buďto
304mezi pány, rytieřstvem i městy, ti aby před nfJeho [Milos]tí
305nf položení byli, když koli Jeho [Milos]t k[rálo]v[ská]ng / se pány a
306vladykami v súd zemský zasede, neb to vedle práva
307 býti, že právo svobodné má býti / a viece jiných
308žádných aby nebylo bez Jehonh vuole a vědomie. Než
309což se smlúvy dotýče, kterúž Jeho [Milos]tni s
310, při té smlúvě Jeho [Milos]t je zuostaviti ráčí, tak
311jakož sama v sobě jest. |o těch, keří by nebyli|
312Item njkeříž by kolinj zde v nebyli, buďto z pánuov
313nebo z rytieřstva, ti aby konečně ve čty[ře]ch ned[ělí]ch po osa-
314zení
súdu k Jeho [Milos]tink přijeli / a k takov[ém]u slibu se přiz-
315nali
/ tak, jakož napřed položeno jest. Pakli by kto toho
316neučinil / a kterak toho zanetbal, proti takovému nlJeho [Milos]t
317nl se mieti / a jej k tomu připraviti, a my
318všichní Jeho Mi[los]tinm v tom máme radní a pomocní
319býti.


Textapparat

a–a Fehlt ; : We jméno božie ščasně řkúce amen.
b und : danach folgend pána.
c–c : a láska a jednota.
d Fehlt .
e–e Fehlt .
f–f : anno etc. MCCCCLXXXV; : a to léta páně lxxxvo.
g : danach folgend jenž slove.
h : majíce.
i : danach folgend i; : danach folgend a.
j–j : na Horách Kutnách.
k : danach folgend markrabě Morawský.
l und : majíce.
m : o to.
n : našem.
o Korrigiert aus: kráovství.
p–p : znajíce swých poddaných.
q : znajíce.
r–r : artikule dolepsané.
s–s : konečně.
t und : Item najprwé.
u : danach folgend dotýče.
v Korrigiert aus: přijíání.
w–w Korrigiert nach : Ježíše Krista; : Ježíše Christa. Textvorlage: Krista Jejíše.
x : rozdáwanie.
y–y und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miloſt.
z–z : rozwážie.
aa–aa : aufgrund fehlerhafter Transkription se w tom JMti zdá toto statt se w tom geho milosti zdá toto; : zdá se JMti w tom toto.
ab–ab : buď; : buďto.
ac : danach folgend aby.
ad : zachowali.
ae : danach folgend a.
af : danach folgend králowskými.
ag : danach folgend ti.
ah–ah : kažte na hřiechy.
ai : zusätzlich a aby.
aj–aj : nekaceřujte ani hanějte; : nekaceřoval ani haněl.
ak–ak : králowstwie našeho.
al : pána Krista.
am : danach folgend majíce také.
an–an : a lidi i.
ao : danach folgend kteréž.
ap : danach folgend ježto.
aq : přijímající; : přijímati.
ar : danach folgend w tom.
as : sobě nečiniece.
at : sebe.
au Korrigiert aus: hoňte.
av : hanějte; : hanějíce.
aw : bráníce.
ax : jich.
ay–ay : zwyklosti a wíry.
az : danach folgend a.
ba Fehlt ; : a.
bb–bb und : mají obyčej.
bc Korrigiert aus: peddaným.
bd–bd : se mají.
be : útiskuow.
bf–bf : boží slowo.
bg : haněnie.
bh und : aufgrund fehlerhafter Transkription útiskuow statt autiſkuow.
bi–bi : let XXXI; : do xxxi léta.
bj : zběhlých.
bk–bk : kompaktat Basilejského dotýče.
bl Fehlt .
bm Fehlt .
bn : obyčeje.
bo : danach folgend a.
bp–bp : obyčeje majíce; : z strany obyčej majíc.
bq : a.
br Fehlt und .
bs–bs : nalezeny mohly.
bt–bt : aufgrund fehlerhafter Transkription JSti statt geho Swatoſti.
bu–bu Fehlt .
bv–bv und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho milost.
bw Fehlt .
bx und : danach folgend i.
by Fehlt und .
bz–bz : sám skrze.
ca–ca und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho milost.
cb : přátele.
cc–cc : duchowní i swětské činiti; : duchownie i swětské mieti.
cd–cd : to mohlo dosaženo býti; : toho dosaženo mohlo býti.
ce–ce und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miloſti.
cf–cf : a bez útiskuow o to trvati.
cg : danach folgend býti.
ch Fehlt .
ci Fehlt und
cj : najspíš.
ck–ck und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miłoſt.
cl–cl Fehlt .
cm : danach folgend milostiwý.
cn : činiti; : swú pilnost mieti.
co Fehlt
cp : smluwčí.
cq–cq .
cr–cr und : i známe.
cs–cs : tomu ještě; : tomu.
ct : danach folgend tak.
cu–cu : w sobě ukazují a.
cv–cv : do hodu swatého Wácslawa najprwé přištieho; : a to konečně o suchých dnech najprv příštích po hodu slawném Ducha swatého.
cw–cw und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miłost.
cx–cx und : aufgrund fehlerhafter Transkription s JM, JMt statt geho miłosti, geho miłost.
cy : danach folgend přitom.
cz : a.
da–da : aufgrund fehlerhafter Transkription JM králowſkú statt geho miłoſti krałowſku; : JKMti.
db : a.
dc–dc : se tomu dosti.
dd Fehlt .
de : danach folgend ti páni, rytieřstwo i města aby se do sjeli, a to před se wzali a jednali, aby o to konec byl.; : danach folgend ti páni a rytieřstwo i města do se sjeti mají a to předse wzieti a jednati, aby o to konec byl.
df–df : Pakliby o to konce se nestalo.
dg : nebyl.
dh und : tehdy.
di–di : aufgrund fehlerhafter Transkription stranný statt ſtrany.
dj : danach folgend přijímati.
dk : až.
dl–dl : k slušné nápravě; : o to slušně naprawenie.
dm–dm : do sw. Wácslawa.
dn–dn : přišlo.
do–do Fehlt und .
dp : ustrkowé; : postrkowé.
dq : danach folgend tomu.
dr : wšichni.
ds Fehlt und .
dt und : danach folgend i.
du : učinili.
dv–dv Mit Klammern in und
dw : toho.
dx Fehlt .
dy : zapsati mají.
dz : třidcíti.
ea–ea : xxxi let.
eb : těmi.
ec : danach folgend to.
ed : společně; fehlt .
ee–ee : powinni budú.
ef : hned.
eg : danach folgend strana.
eh Fehlt .
ei–ei : kterýž bohdá; : když bóh dá.
ej–ej : aufgrund fehlerhafter Transkription Ducha sw. statt Ducha swatého; : sw. Ducha.
ek : chcem.
el : danach folgend w tato slowa.
em–em Fehlt in und .
en–en und : markrabie.
eo und : paměti.
ep : i.
eq : aufgrund fehlerhafter Transkriptionstatt .
er : srovnána.
es : miestech.
et Korrigiert aus: v ruozniei.
eu : jakož.
ev Fehlt .
ew–ew : otce sw.
ex : i.
ey Korrigiert aus: ktáluov.
ez : danach folgend i.
fa : danach folgend rozličné a.
fb–fb : společnie a obecné.
fc–fc : z té péče; : z péče té.
fd–fd : zemi našeho; : země.
fe–fe : při kterémžto.
ff : obapolnú.
fg und : danach folgend a wědomím.
fh und : wšecky.
fi : zjednání; : jednánie.
fj–fj : wýpowěď.
fk–fk Fehlt
fl–fl : pána našeho Jezu Krista; : pána Ježíše.
fm : danach folgend přijímati.
fn–fn : mnohé nepřízně a útiskowé; : utiskowánie mnohá a nepřiezně.
fo und : hledíce.
fp : ten.
fq und : artikulích.
fr–fr Fehlt .
fs–fs Fehlt .
ft : danach folgend a.
fu–fu : jináč.
fv : danach folgend z božie milosti.
fw Korrigiert aus: Mistrberská.
fx : danach folgend hrabě Kladští əc.
fy–fy : a páni pořád əc.
fz : danach folgend əc.
ga : A. B. C.; fehlt .
gb : danach folgend tiemto zápisem əc. əc.
gc und : hledíce.
gd und : boha.
ge–ge : pokojně; : pokojné.
gf : majíce.
gg–gg : aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho milost; fehlt .
gh : což.
gi : danach folgend Jezu.
gj Fehlt .
gk–gk und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMKti statt geho kralowſke miloſti.
gl und : sobě.
gm–gm : přerušení wšelikého a; : přerušenie wšelijakého.
gn : počnúce.
go–go und : listu tohoto.
gp–gp : XXXI let; : xxxi let.
gq : přišlých.
gr und : nižádnú.
gs–gs und : kterého z nás.
gt–gt : býti tento zápis.
gu–gu : takto zachowáno; : má býti zachován.
gv Fehlt und .
gw : danach folgend a.
gx–gx : kněžie wšickni.
gy : budeme.
gz und : zbožích.
ha–ha : k tomu jmíti.
hb und : danach folgend při.
hc Fehlt .
hd : kážíce.
he : danach folgend swaté.
hf : danach folgend a.
hg–hg Fehlt .
hh und : danach folgend tajně.
hi : nenutíc.
hj–hj : kteří lidé; fehlt .
hk–hk : wíce; : wiec.
hl : jinak.
hm und : danach folgend při.
hn : majíce.
ho : danach folgend ten.
hp–hp : má při podávání; : má.
hq–hq : přijímáním swým.
hr : swém.
hs–hs : spasení swého.
ht–ht : zdáti bude.
hu Fehlt .
hv : jich.
hw : křesťanuom.
hx und : naše.
hy Fehlt .
hz–hz : kteréžkoli.
ia : danach folgend a držeti.
ib : jmíti a držeti.
ic : (jest).
id : danach folgend je.
ie–ie : jich mocí nenutíce; : mocí jich nenutiec.
if Fehlt .
ig : připravujíce.
ih–ih : sami skrze; : skrze se samy.
ii–ii : skrze kněžstvo.
ij : danach folgend každý.
ik–ik : hleděl swého spasenie.
il und : danach folgend buď.
im–im : w; : neb.
in : danach folgend od nás.
io–io : ty, kteříž nynie zastiženi.
ip–ip : majíc obyčej.
iq–iq : nemáme dáwati.
ir–ir : jiný taký; : buď takowý.
is : danach folgend se jest.
it–it Fehlt .
iu–iu : stala a zřízenie.
iv–iv : jsú toho; : toho učiněny jsú.
iw Fehlt und .
ix : jmíti.
iy und : danach folgend dosti.
iz–iz : najprwé příštího; : nynie najprw příštieho.
ja–ja Fehlt .
jb–jb Fehlt.
jc : a při tom.
jd Fehlt .
je : kteříž
jf : danach folgend k srownání.
jg : a.
jh : danach folgend to.
ji : aufgrund fehlerhafter Transkriptionstatt acž.
jj–jj Fehlt .
jk–jk : jednánie.
jl–jl und : aufgrund fehlerhafter Transkription JM a statt geho miłoſtij a.
jm Ergänzung von Tomáš Havelka.
jn und : učinil.
jo : pánuow; : z pánuow, z.
jp Fehlt .
jq : danach folgend to.
jr–jr : bylo a shledáno; : neb shledáno bylo.
js–js : my wšickni.
jt–jt : tohoto našeho.
ju : danach folgend z.
jv : po.
jw : danach folgend nemáme.
jx : danach folgend neb ti.
jy–jy : přečinil neb přečinili.
jz–jz Fehlt .
ka–ka : tehdy my wšichni.
kb–kb : dolepsaným slowem.
kc : co.
kd–kd Fehlt .
ke–ke und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
kf : danach folgend nynějšímu.
kg–kg : aufgrund fehlerhafter Transkription krále JMti potomkuom statt krále geho miłoſti potomkuom; : potomkuom.
kh–kh und : JKMti.
ki–ki : w tom z božieho dopuštěnie.
kj : danach folgend tohoto.
kk und : kterýby.
kl–kl : aufgrund fehlerhafter Transkription JMt statt geho miłoſt.
km–km : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
kn–kn : JMt po JMti.
ko : takého.
kp : náprawě.
kq : Králowských.
kr–kr : chcme s JichKMti pomoci a také.
ks : danach folgend máme.
kt : to ten.
ku–ku : jakžby se.
kv–kv und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
kw Fehlt und .
kx–kx : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
ky–ky Fehlt .
kz–kz und : zdáti se za sprawedliwé bude.
la–la : to tak w té moci a mieře zasě.
lb–lb Fehlt .
lc und : danach folgend jest.
ld–ld : A k tomu.
le : wšichni.
lf Fehlt und .
lg : a.
lh : kteréž.
li : wepsána.
lj Fehlt .
lk–lk : božie.
ll–ll : a jichžto; : kterýchžto také.
lm–lm : napsána w tomto zápisu.
ln : přiznáwací; : přiznawací.
lo : danach folgend přijímající; : danach folgend přijímajícím.
lp–lp : w moc jich dáti a položiti.
lq : danach folgend též.
lr : danach folgend učiniti mají.
ls–ls : pečeti k listu neb přiznáwacieho listu nepoložil; : buď pečeti k listu, neb přiznawacieho listu nepoložili.
lt Fehlt und .
lu–lu und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
lv Fehlt .
lw–lw : sobě pomoc; : pomoci sobě.
lx–lx : zbaviti; : se zbawiti.
ly : i.
lz und : wšecko.
ma Fehlt .
mb und : erby.
mc–mc : a potomníky.
md : dobrú čistú.
me–me und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
mf und : danach folgend a.
mg–mg : oznamuje se.
mh : oznamuje.
mi und : přerušenie.
mj und : danach folgend a rozeznánie.
mk–mk und : aufgrund fehlerhafter Transkription JMti statt geho miłoſti.
ml–ml : wyznáme a seznáme.
mm Ergänzt nach .
mn : učiniw.
mo–mo : swým slibuom dosti neučinil.
mp : jistotu.
mq–mq : K kterémužto zápisu na jistotu a pamět pečeti naše wlastnie dali sme etc.
mr–mr : na tom.
ms : JMti.
mt : JMti.
mu Überschrift des folgenden Paragraphen, der im Fürstenberg Manuskript mit roter Tinte am Ende des vorhergehenden Paragraphen steht. Hier und im Folgenden durch senkrechte Striche gekennzeichnet.
mv–mv : WKMti.
mw : JMKá.
mx : JMti.
my : obojí.
mz : JMti.
na : JMti.
nb : JMti.
nc Fehlt .
nd : JMti.
ne : JMti.
nf–nf : JMKú.
ng : JMKá.
nh : JMti.
ni : JMt.
nj–nj : kteřížbykoli.
nk : JMti.
nl–nl : JMKá.
nm : JMti.

Bibliographie

Palacký, František (Hg.), Archiv český, Bd. 4, Prag 1846.
Palacký, František (Hg.), Archiv český, Bd. 5, Prag 1862.